ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1o :
Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας» με έδρα το Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

ΑΡΘΡΟ 2o:
Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η ποιοτική αναβάθμιση του τόπου, μέσω των ποικίλων πολιτιστικών (οικολογικών) εκδηλώσεων.

β) Η κατοχύρωση και παραγωγή των κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου με πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, ευθύνης, ευγενικής άμιλλας, και ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, με βάση την αγάπη προς τους συνανθρώπους και τον σεβασμό προς την προσωπικότητα του ατόμου.

γ) Να γίνει ο φορέας της συλλογικής και υπεύθυνης μελέτης, προστασίας, υποστήριξης και προαγωγής των τοπικών προβλημάτων ώστε να συμβάλλει στην κοινωνική, εκπολιτιστική και καλλιτεχνική άνοδο του Τ.Ε.Ι. μας.

δ) Η συνεργασία με άλλες πολιτιστικές κινήσεις, επιστημονικούς οργανισμούς και γενικά με κάθε φορέα που επιδιώκει ίδιους σκοπούς. Η συμμετοχή σε ευρύτερες ενώσεις, ελληνικές ή διεθνείς, με απόφαση της Γ. Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 3o:
Οι παραπάνω σκοποί του Συλλόγου θα επιτευχθούν με κάθε νόμιμο μέσο επιδίωξής του και ιδιαίτερα:
α) Με μελέτες, διαλέξεις, γιορτές, εκδρομές, συναυλίες, οικολογικές πρωτοβουλίες, κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις και με κάθε άλλη μορφωτική, καλλιτεχνική και ψυχαγωγική εκδήλωση.

β) Με τη συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τους ίδιους σκοπούς.

γ) Με έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού απαλλαγμένων πολιτικών ή ιδεολογικών προσανατολισμών και σκοπιμοτήτων.

δ) Ο Σύλλογος απαγορεύεται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα. (μπορεί όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να διατηρεί εντευκτήρια, βιβλιοθήκες κ.λ.π.)

ε) Απαγορεύεται οποιαδήποτε κομματική συζήτηση και τοποθέτηση του Συλλόγου, των μελών του και ιδιαίτερα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ενάσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.

στ) Μπορεί επίσης να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας καθώς και για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

α) Εφαρμόζονται δημοκρατικές διαδικασίες για να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις για την ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων.

β) Ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων.

γ) Έλεγχος των διοικητικών οργάνων και τήρηση δημοσιότητας των πράξεών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4o: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τακτικά μέλη του συλλόγου μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο αρκεί να είναι σπουδαστής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Για να γίνει ένας μέλος του Συλλόγου: Χρειάζεται να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ. με τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, τόπο και χρόνο γέννησής του, διεύθυνση κατοικίας, σχολή του Τ.Ε.Ι. στην οποία φοιτεί, αριθμό μητρώου του και αριθμό δελτίου ταυτότητας. Με την αίτησή του αυτή θα δηλώνει επίσης οτι αποδέχεται τους σκοπούς του και προσφέρεται να εργαστεί για την πραγματοποίησή τους. Εαν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτησή του, ή μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της δεν έχει γνωστοποιηθεί απόφαση του Δ.Σ. για απόρριψη της αίτησης στον αιτούνται, αυτός έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. και να ζητήσει την εγγραφή του. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του, να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Δ.Σ., και οφείλουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν κάθε εργασία που τους αναθέτει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. όπως και να προσέρχονται στη Γ.Σ. και τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις ή πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να αποχωρίσουν ελεύθερα από το Σύλλογο ζητώντας έγγραφα τη διαγραφή τους από το Δ.Σ.

Επιβάλλονται κυρώσεις μέχρι διαγραφή σε μέλη του Συλλόγου που αντιστρατεύονται ή αντιτάσσονται έμπρακτα και συστηματικά στους σκοπούς του, που παραβαίνουν τους όρους του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ., αφού προηγούμενα κληθούν σε γραπτή απολογία, από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες.

Η απόφαση του Δ.Σ. για να είναι τελεσίδικη χρειάζεται την επικύρωση της Γ.Σ. με την απόλυτη πλειοψηφία ( ½ ) των μελών που είναι παρόντα.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα τα οποία πρόσφεραν πολύτιμη συνδρομή στο Σύλλογο.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Ευχαριστίες στέλνονται σε όσους το Δ.Σ. κρίνει οτι η προσφορά τους προς το Σύλλογο ήταν σημαντική για την επίτευξη των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1 Οι πόροι του συλλόγου είναι οι παρακάτω:
α) Εσοδα από εκδηλώσεις, δωρεές τρίτων, προαιρετικές χορηγήσεις μελών.
β) Από κρατικές επιχορηγήσεις.
γ) Από την περιουσία του Συλλόγου.
δ) Εσοδα από έκτακτες εισφορές μελών.
ε) Σπόνσορες εκδηλώσεων.

στ) Οι δωρεές και επιχορηγήσεις προς τον Σύλλογο γίνονται πάντοτε επώνυμα και δημοσιεύονται εφ' όσον το επιθυμούν οι δωρητές.
ζ) Ο Σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στο Ταχ. Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζα με την επωνυμία του, στον οποίο καταθέτει κάθε ταμειακό υπόλοιπο. Ο λογαριασμός κινείται από τον Ταμία του Συλλόγου και τη συγκατάθεση του προέδρου υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι υφίσταται προσυπογραφή Προέδρου και Ταμία. Υστερα από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να δώσει έγγραφη εντολή στον Ταμία του Συλλόγου για ανάληψη χρημάτων και να φέρει το θέμα για έγκριση στο Δ.Σ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α. Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ. που έχει πέντε (5) μέλη και που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. είναι για ένα (1) χρόνο.
Β. Τα πέντε (5) νεοεκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. καλούνται σε συνεδρίαση από τον πρώτο πλειοψηφίσαντα μέσα σε μία εβδομάδα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αν στην συνεδρίαση αυτή δε παρευρίσκονται όλα τα μέλη, η συνεδρίαση αναβάλλεται για μέρα της επόμενης εβδομάδας που επίσης ορίζει ο πρώτος πλειοψηφίσαντας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ, οπότε υπάρχει απαρτία εφ' όσον παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Η εκλογή του Προέδρου Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα και Ταμία γίνεται με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Αν το Δ.Σ. δε συγκροτηθεί σε σώμα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της σύγκλησης του από τον πρώτο πλειοψηφίσαντα, τότε προκηρύσσονται νέες εκλογές. Στη περίπτωση αυτή τη Γ.Σ. συγκαλεί ο πρώτος πλειοψηφίσας και σε περίπτωση που και αυτός δεν το πράξει, τη πρωτοβουλία αυτή αναλαμβάνει ο δεύτερος πλειοψηφίσας.
Γ. Το Δ.Σ διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με το καταστατικό του, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και είναι υπεύθυνο τόσο για την εφαρμογή των προτάσεων της Γενικής Συνέλευσης, όσο και για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

Δ. Η θέση όλων των μελών του Συλλόγου είναι άμισθη.
Ε. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου σε τακτική συνεδρίαση μία φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και με ανακοίνωση στο υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου η οποία απευθύνεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν σε όλα τα μέλη. Η προς τα μέλη ανακοίνωση αυτή τοποθετείται σε εμφανές σημείο κοινόχρηστου χώρου.
Εάν υποβληθεί αίτηση μέλους του Δ.Σ. για σύγκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. και δεν πραγματοποιηθεί η σύγκληση αυτή εντός του επομένου τριημέρου, τότε μετά την πάροδο του τριημέρου η σύγκληση μπορεί να γίνει από το μέλος που υπέβαλε το αίτημα, κατά τα άλλα τηρούμενης της προαναφερθείσης διαδικασίας συγκλήσεως.
Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί έγγραφα από άλλο μέλος του Δ.Σ. προκειμένου να εξετάσει και να πάρει αποφάσεις πάνω σε επείγοντα θέματα, κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενης της παραπάνω διατάξεως.
Θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν όταν το ζητήσει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
ΣΤ. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται 4 τουλάχιστον από τα . μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ. που παρευρίσκονται (5Ο% και 1). Σε περίπτωση ισοψηφίας μετράει η ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά. Μυστική ψηφοφορία γίνεται όταν ζητηθεί από ένα μέλος του Δ.Σ.. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταγράφονται από το Γ. Γραμματέα στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απόφαση. Μέλη του Δ.Σ. που διαφωνούν τεκμηριώνουν τη διαφωνία τους που αναγράφεται στο πρακτικό και υπογράφεται από το διαφωνήσαντα.
Ζ. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Το Γ. Γραμματέα αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 7ο:
Α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθορίζει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου την ημερήσια διάταξα καλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει όλα τα έγγραφα και εκπροσωπεί το Σύλλογο σε οποιοδήποτε δικαστήριο, αρχή ή τρίτους, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση έχει ληφθεί διαφορετική απόφαση του Δ.Σ και έχει ορισθεί αναπληρωτής του.
Β. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες και συμμετέχει στο Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο ό παρ. Β.
Γ. Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, ενεργεί την αλληλογραφία, κρατάει τη σφραγίδα και τηρεί το μητρώο μελών. Το Γ. Γραμματέα αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα ο αναπληρωτής Γ. Γραμματέας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Δ. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. Υποβάλει στο Δ.Σ όταν ζητηθεί, έκθεση για την κατάσταση του ταμείου του Συλλόγου. Συντάσσει οικονομικό απολογισμό του χρόνου που πέρασε και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. για επικύρωση και στην Τακτική Γεν. Συνέλευση για έγκριση. Σε περίπτωση προσωπικού κωλύματος ή απουσίας του Ταμία, το Δ.Σ. εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη από τα λοιπά μέλη του.
Ε. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη για θέματα σχέσεων του Δ.Σ. με τα μέλη του, για την προετοιμασία συνεργασίας του Συλλόγου με άλλους κοινωνικούς φορείς, για την εφαρμογή του προγράμματος κάθε εκδήλωσης του, κινούμενος πάντοτε στα πλαίσια των ειλημμένων αποφάσεων του Δ.Σ. και σε συνεργασία πάντοτε με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
ΣΤ. Με απόφαση της Γ.Σ. είναι δυνατόν να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερα μέλη (επικεφαλής ομάδων δουλειάς κλπ). Κατ' εξαίρεσιν και όταν υφίσταται για οποιοδήποτε αιτιολογημένο λόγο αδυναμία συγκλήσεως της Γεν. Συνελεύσεως, λόγω του κατεπείγοντος, είναι δυνατόν τα προαναφερόμενα ειδικά καθήκοντα να ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ.

Ζ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
συνεδριάσεις ή οκτώ συνολικά μέσα στο χρόνο, αντικαθίσταται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 8ο:
Α. Η εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. Με ψηφοφορία δε εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Η θητεία της συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ.
Β. Ασκεί ετήσιο οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο και συντάσσει έκθεση που βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου και ανακοινώνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Γ. Συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., αυτή συνεδριάζει στην έδρα του Συλλόγου και η θέση των μελών της είναι άμισθα.


ΑΡΘΡΟ 9ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές, Εκτακτες και Καταστατικές και είναι κυρίαρχα σώματα αποφάσεων και αυτές αποφασίζουν για κάθε θέμα που δεν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Α. Τακτική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου μία φορά κάθε μήνα.
Η ακριβής ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος σύγκλησης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν καθορίζονται από το Δ.Σ. Στην Ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά απολογισμός πεπραγμένων (λογοδοσία) του Δ.Σ., οικονομικός απολογισμός του μήνα που πέρασε και προϋπολογισμός του μήνα που ακολουθεί (και ανακοινώνεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής).
Β. Το Δ.Σ. που συγκαλεί τη Γ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει την πρόσκληση για την Γ.Σ. πριν από πέντε (5) ημέρες. Η πρόσκληση περιέχει την ημερομηνία, ώρα, αίθουσα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.

Γ. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να εγγραφούν και θέματα που προτείνονται από οποιοδήποτε μέλος ύστερα από ανακοίνωση τους στο Δ.Σ.
Δ. Την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης κάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ακολουθεί η καταμέτρηση των παρόντων μελών. Η τακτική Γ.Σ. που δεν προβλέπει αρχαιρεσίες βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 των συνολικών μελών.
Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες.
Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρευρίσκονται το 50% και αναγγέλλεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3.
Σε περίπτωση που η επαναληπτική Συνέλευση δεν έχει την απαραίτητη απαρτία τότε εντός τριών ημερών πραγματοποιείται νέα Γεν. Συνέλευση ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 51% των παρόντων μελών
Ε. Στην Γ. Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος το Δ.Σ. εκτός εάν ζητηθεί από την Γ.Σ. να εκλεγεί Πρόεδρος που να μην έχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
ΣΤ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόφαση των 2/3 των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία είναι μυστική ή φανερή (με ανάταση του χεριού). Τον τρόπο ψηφοφορίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Ζ. Με την μορφή ψηφισμάτων μπορούν να προταθούν από τα μέλη του Συλλόγου. Θέματα χαρακτηριζόμενα σαν επείγοντα.
Η. Οταν η Τακτική Γ. Συνέλευση προβλέπει αρχαιρεσίες του Συλλόγου, τότε εκλέγει και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα διεξάγουν τις αρχαιρεσίες. Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη (πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα). Το απερχόμενο Δ.Σ παραδίδει στο προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής το Μητρώο μελών του Συλλόγου και τους εκλογικούς καταλόγους.


ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Α. Συγκαλούνται, έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις κάθε που παρουσιάζονται επείγοντα ζητήματα ή για να εκλεγούν μέλη του Συλλόγου που παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή δεν ασκούν τα καθήκοντα τους για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο.
Β. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. σε περίπτωση δε αδυναμίας σχηματισμού απαρτίας του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή από ένα μέλος του Δ.Σ. που εκπροσωπεί όλους τους άλλους διοικητικούς Συμβούλους που απόμειναν.
Γ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 7 ημέρες από την ημέρα που θα το ζητήσει το 1/1Ο του συνολικού αριθμού των μελών. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα επείγοντα θέματα που θα συζητηθούν ή τους λόγους που επιβάλλουν τη σύγκληση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης.
Δ. Για τη διαδικασία της σύγκλησης της έκτακτης γενικής Συνέλευσης, τη διεύθυνση των εργασιών της, τη λήψη αποφάσεων και όλα τα άλλα σχετικά, ισχύουν όσα αναφέρονται και ορίζονται για τις τακτικές γενικές συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Α. Συγκαλούνται στην έδρα και μόνο του Συλλόγου με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Συλλόγου. Η σύγκληση γίνεται με το άρθρο 11 παρ. 2 ή ύστερα από αίτηση του 5Ο% του συνολικού αριθμού των μελών, Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για τις οποίες ζητείται η τροποποίηση και σε περίληψη οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ή αν ζητείται η διάλυση του συλλόγου, τους λόγους που επιβάλλουν τη διάλυση.
Εκτός από την περίπτωση της διάλυσης του Συλλόγου (άρθρο 17), η καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 2/3 συν ένα από τα μέλη. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία, συγκαλείται από το Δ.Σ. νέα συνέλευση, μέσα σε επτά (7) ημέρες, η οποία νέα συνέλευση για να έχει απαρτία απαιτείται να υπάρχει το ίδιο ποσοστό συμμετοχής.
Β. Οι αποφάσεις των καταστατικών Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Γ. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες ειδικές διατάξεις του άρθρου εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 10 και 11 που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΘΗΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ


ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΡΧΑ1ΡΕΣΙΕΣ
Α. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε ένα (1) χρόνο με μυστική ψηφοφορία.
Β. Δικαίωμα ψήφου, να εκλέγουν έχουν όλα τα μέλη. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα μέλη που δεν είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένα μέλη (στελέχη) σε κομματική οργάνωση ή παράταξη.
Γ. Τακτικό μέλος που επιθυμεί να εκθέσει υποψηφιότητα Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής, δηλώνει ταύτα, κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, στην Εφορευτική Επιτροπή επίσης δε την υποψηφιότητα μέλους δύναται να τη προτείνουν και άλλα μέλη. Ολοι όσοι δηλώνουν υποψηφιότητα αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο.
Δ. Οι αρχαιρεσίες γίνονται από την Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της.
Ε. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σημειώνει με σταυρό ονόματα υποψηφίων μέχρι και τρία (3) για το Δ.Σ. και τρία (32) για την εξελεγκτική Επιτροπή.
ΣΤ. Από τη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο χρόνος λήξης των αρχαιρεσιών. Η καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή και ακολουθεί η ανακήρυξη αυτών που εκλέχθηκαν και των αναπληρωματικών. Στην περίπτωση ισοψηφίας γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία.
Η. Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της εκλογής, χωρίς να προχωρήσει στη διαλογή, συντάσσει σχετικό πρακτικό με τα ονόματα όλων που ψήφισαν. Στη συνέχεια προβαίνει στη διαλογή και συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, που προσυπογράφεται απ' όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Θ. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 14ο:
Η απαλλαγή από τις ευθύνες του Δ.Σ. που αποχωρεί, η έγκριση του απολογισμού-προϋπολογισμού, την εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής και διοίκησης, τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του συλλόγου όπως και η απόφαση πάνω σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης - εκτός των αρχαιρεσιών - γίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Σύλλογος έχει τη δική του σφραγίδα, στρογγυλή, η οποία έχει κυκλικά τις λέξεις Πολιτιστικός Σύλλογος Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του Συλλόγου πριν να χρησιμοποιηθούν.
1 Μητρώο μελών όπου αναγράφονται αριθμητικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο τόπος και ο χρόνος της γέννησης τους και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, και οι αναφερόμενες στα άρθρο 4 επιμέρους προϋποθέσεις.
2. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
4. Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
Β. Μπλοκ αποδείξεων, εισπράξεων που αριθμούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και του Ταμείου πριν από τη χρησιμοποίηση τους.

Γ. Τα μέλη του Συλλόγου και όποιον άλλο έχει έννομο συμφέρον, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Α. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δεκαπέντε (15).
Β. Ο Σύλλογος διαλύεται από συγκαλούμενη, ειδικά για το σκοπό αυτό, καταστατική γενική συνέλευση. Η συνέλευση αυτή έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Η διάλυση αποφασίζεται με πλειοψηφία των 3/4 που παρευρίσκονται.
Τα υπόλοιπα θέματα της καταστατικής γενικής συνέλευσης για τη διάλυση του συλλόγου ρυθμίζονται σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται για τις γενικές συνελεύσεις.
Γ. Η περιουσιακή εκκαθάριση του Συλλόγου γίνεται με βάση τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Δ. Η περιουσία του Συλλόγου μετά την διάλυση του διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση πολιτιστικών έργων στον τόπο μας.


ΑΡΘΡΟ 18ο:
Οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις περί σωματείων διατάξεις του Α.Κ. και τις σχετικές διατάξεις των ισχυουσών νόμων.


ΑΡΘΡΟ 19ο:
Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά την έγκριση του από τη Γενική Συνέλευση και από τη δικαστική έγκριση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 20ο:
Το παρόν καταστατικό περιέχει είκοσι (2Ο) άρθρα και εγκρίνεται από την υπογραφή του παρόντος από τους ιδρυτές. Οι υπογραφές έπονται του άρθρου 2Ο (τελευταίου άρθρου του καταστατικού) ως ακολούθως.


Λαμία 3 Οκτωβρίου 1995